mình vẽ bức này từ hôm mới trở lại Bourges, tới hôm nay mới có thời gian scan lên máy.