mỳ ống tập làm thơ

ngồi suy nghĩ vẩn vơ

treo tâm hồn lơ lửng

lên lưng chừng mây mơ