Pagode Trúc Lâm Thiền Viện – Association Des Boudhistes Vietnamiens En France

Cũng chẳng cầu gì mấy, có lẽ chỉ mong cầu sự bình yên trong tâm can…