Bài tập lớn môn Lập Trình Nâng Cao (UET 2017): Viết 1 trò chơi sử dụng ngôn ngữ C++ (that’s silly, huh?)